7.3 C
Inverness
Sunday, April 21, 2024

100 Bliadhna de Chraoladh Gàidhlig an Alba ga Chomharrachadh

- Advertisement -

Bho chionn ceud bliadhna, air an 2na den Dùbhlachd, chaidh a’ chiad phrògram Gàidhlig a chraoladh, goirid an dèidh do stùidio a’ BhBC air Sràid Belmont an Obar Dheathain a bhith air fhosgladh.

Agus tha farsaingeachd de phrògraman a tha comharrachadh a’ chraolaidh sin bho Stèisean2BD – mar a bha a’ chiad stèisean sa bhaile air ainmeachadh  – agus a tha a’ coimhead ri leasachadh craoladh na Gàidhlig chun a’ là an-diugh.

Bha a’ chiad chraoladh Gàidhlig air Didòmhnaich 2na den Dùbhlachd 1923 – òraid spioradail cairteal na h-uarach leis an Urr Iain MacIlleBhàin, a bh’ air a chlàradh san Àrd Eaglais Shaor Aonaichte an Obar Dheathain.

B’ e seo toiseach tòiseachaidh air seirbhis rèidio a leudaich gu BBC Radio nan Gàidheal – a thòisich ann an 1985 – às dèidh leudachaidh ann am prògraman air BBC Highland agus BBC Radio nan Eilean.

Chaidh clach-mhìle chudromach eile a ruighinn ann an 2008 nuair a chaidh an sianail telebhisein BBC ALBA – air a ruith mar chompàirteachas eadar am BBC agus MG ALBA, Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig – a stèidheachadh.

Tha farsaingachd phrògraman gu bhith a’ comharrachadh na clach-mhìle seo le seirbheis na naidheachdan, BBC Naidheachdan, a’ craoladh à Obar Dheathain air Dihaoine 1d den Dùbhlachd air Aithris na Maidne agus Aithris an Fheasgair air BBC Radio nan Gàidheal agus An Là air BBC ALBA, a thuilleadh air na bhios ri fhaighinn air na meadhanan didseatach.

Tha seo a’ leantainn air Eòrpa air BBC ALBA, a thug panail de eòlaichean agus riochdairean coimhearsnachd ri chèile airson bruidhinn air na tha ron a’ chànan.

Tha am prògram ri fhaighinn air BBC iPlayer.

Air BBC Radio nan Gàidheal tha Chuala Mi, sreath de chuid de na prògraman rèidio a thug buaidh air agus a bhrosnaich craoladairean agus luchd-obrach a’ là an-diugh.

San t-sreath tha taghaidhean pearsanta de phrògraman a thug orra stad agus èisteachd, a’ cruthachadh clàr sònraichte à tasglann BBC Radio nan Gàidheal a tha ri fhaighinn air BBC Sounds.

Ann an Craoladh na Gàidhlig aig 100, tha an craoladair Coinneach MacÌomhair ag innse sgeulachd craoladh tron linn mu dheireadh chun a’ là an-diugh air rèidio, telebhisean aig air-loidhne, eileamaidean a tha a’ toirt luchd-èisteachd air feadh an t-saoghail còmhla. 

Bidh Cuirm nan Ceud Bliadhna aig Cidhe a’ Chuain Shèimh aig BBC Scotland Dihaoine 1d den Dùbhlachd, le luchd-obrach thar nam bliadhnaichean, preasantairean agus feadhainn a bhios a’ gabhail pàirt ann am prògraman a’ cruinneachadh airson na clach-mhìle a chomharrachadh.

Am feasgar sin an Inbhir Nis, ann an tachartas eile co-cheangailte ri cuimhneachadh nan ceud bliadhna, tha an neach-naidheachd agus an craoladair Dòmhnall Moireasdan a’ toirt seachad òraid do Chomann Gàidhlig Inbhir Nis air obair is beatha an tùsaire craolaidh Fred MacAmhlaigh.

Air Mac’illeMhicheil air BBC Radio nan Gàidheal oidhche Haoine, bidh Iain Mac’illeMhicheil agus a chuid aoighean le hòro-gheallaidh a’ comharrachadh 100 bliadhna de chraoladh Gàidhlig air a’ BhBC.

Air Didòmhnaich 3mh den Dùbhlachd bidh Alleluia! 100 air BBC Radio nan Gàidheal agus air BBC ALBA, còmhla ri Iain MacFhionghain agus an t-Urr Daibhidh MacNeacail, a’ ceangal ris a’ chiad chraoladh spioradail à Obar Dheathain agus air bbc.co.uk/alba tha cruinneachadh air leth inntinneach de chriomagan de chraoladh Gàidhlig thairis nam bliadhnaichean ri fhaighinn.

Thuirt Mairead Màiri Mhoireach, Ceannard Sheirbheisean Gàidhlig a’ BhBC :

“ ‘S e cothrom air leth a tha seo comharrachadh na h-amannan iongantach a th’ air a bhith againn ann an craoladh Gàidhlig, airson coimhead air mar a tha an t-seirbheis air leasachadh airson luchd-cleachdaidh an Alba agus air feadh an t-saoghail, agus airson coimhead air adhart ri leasachaidhean ùra ann an craoladh Gàidhlig ann an saoghal dha-rìreabh didseatach.”

BBC marks 100 years of Gaelic broadcasting in Scotland

A century ago on December 2 the BBC aired its first Gaelic programme shortly after the opening of the broadcaster’s Belmont Street studios in Aberdeen.

And there’s a range of content to mark that pioneering broadcast from Station 2BD – as the inaugural BBC radio station in the Granite City was called – and to reflect on the development of Gaelic broadcasting to the present day.

The first BBC radio broadcast in the Gaelic language was aired on Sunday 2 December 1923 – a 15-minute religious address by Rev. John Bain, recorded in the High United Free Church in Aberdeen.

It heralded the beginning of a radio service which developed into BBC Radio nan Gàidheal – launched in 1985 – following an expansion of programming through BBC Radio Highland and BBC Radio nan Eilean.

Another important milestone for Gaelic broadcasting was reached in 2008 when television channel BBC ALBA – run as a partnership between the BBC and MG ALBA, the Gaelic Media Service – was launched.

A range of content will be marking this significant milestone including the Gaelic news service, BBC Naidheachdan which will be broadcasting live from Aberdeen on Friday, 1 December, on Aithris na Maidne and Aithris an Fheasgair on BBC Radio nan Gàidheal and An Là on BBC ALBA, as well offering content on digital platforms. 

This follows BBC ALBA’s Eòrpa, which assembled a panel of experts and community representatives earlier in the week to discuss the future of the language.   

This programme is available to view on BBC iPlayer. 

On BBC Radio Nan Gàidheal, Chuala Mi, shares the station’s current presenters and staff’s memorable broadcast moments, revealing what kind of radio inspired and captivated them. 

The series features a personal choice of memorable radio moments creating a specially curated  playlist from the Gaelic radio library and is available to listen on demand on BBC Sounds. 

In Craoladh na Gàidhlig aig 100, broadcaster Kenny MacIver takes the audience through the story of Gaelic broadcasting across the past century to the present day service on radio, television and online, elements of which bring together audiences across the world. 

There’ll be a Centenary Reception in BBC Scotland’s Pacific Quay centre on Friday 1 December, with current and past staff, presenters and contributors, gathering to mark the milestone. 

That same evening in Inverness another event linked with the centenary will see journalist and broadcaster Donald Morrison deliver the Gaelic Society of Inverness Lecture on the life and work of Gaelic broadcasting pioneer Fred MacAulay.

On Mac’illeMhìcheil on BBC Radio Nan Gàidheal on Friday evening, John Carmichael and guests celebrate 100 years of Gaelic broadcasting on the BBC.

On Sunday 3 December Alleuia! 100 on BBC Radio nan Gàidheal and BBC ALBA, presented by Iain MacKinnon and Rev David Nicolson, will link to that first broadcast, the religious service from Aberdeen and on bbc.co.uk/alba a fabulously entertaining and inspiring range of programme clips from across the years is available to watch and listen on the Gaelic broadcasting timeline.

Margaret Mary Murray, Head of BBC Gaelic Services, said:

“This is a wonderful opportunity to celebrate memorable moments from a century of Gaelic broadcasting, to reflect on how our services have developed for audiences in Scotland and beyond and to look ahead to exciting new developments for Gaelic broadcasting in a truly digital age.”

- Advertisement -
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_imgspot_img