13.1 C
Inverness
Wednesday, July 24, 2024

A’ Chomhairle a’ Cur Meal an Naidheachd air Luchd-Buannachaidh Mòd Nàiseanta Rìoghail 2022  

- Advertisement -

Tha Cathraiche Comataidh Gàidhlig Chomhairle na Gàidhealtachd a’ cur meal an naidheachd air com-pàirtichean is luchd-buannachaidh na Gàidhealtachd a ghabh pàirt ann am farpaisean aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann am Peairt.

Chaidh faisg air 70 duais a bhuannachadh le farpaisich on Ghàidhealtachd agus sin a’ gabhail a-steach 27 ciad duais, 29 dàrna duais agus 13 treas duais.

Thuirt Cathraiche Comataidh na Gàidhlig, an Comhairliche Calum Rothach:

“Meal an naidheachd air na farpaisich uile a ghabh pàirt aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail agus air luchd-buannachaidh roinnean nan inbheach agus na cloinne.

“Tha an obair dhìcheallach aca air sàr thoraidhean a thoirt gu buil agus tha e na adhbhar moit dhomh an t-sàr-obair seo fhaicinn ann an coimhearsnachd na Gàidhlig.

“Bu mhath leam meal a naidheachd a chur gu sònraichte air Anna Catrìona NicDhòmhnaill a bhuannaich am Bonn Òir.

“Ged a chaidh Anna Catrìona a-steach dhan fharpais à Lunnainn, ’s ann às an Eilean Sgitheanach a tha i. Fhuair i Foghlam tron Ghàidhlig ann an Sgoil Stafainn agus bha i an uair sin ann an Àrd-Sgoil Phort Rìgh.

“Tha i a-nis a’ leantainn air adhart le a cuid foghlaim ann an Lunnainn.”

Thuirt Cathraiche Comataidh Foghlaim na Comhairle, an Comhairliche Iain MacFhionnlaigh:

“Bu toil leam taing a thoirt do na pàrantan is na tidsearan uile a thug taic do sgoiltean na Gàidhealtachd a ghabh pàirt agus tha mi a’ cur meal an naidheachd air na sgoiltean a bhuannaich agus a bha a’ riochdachadh na Gàidhealtachd.”

Is iad luchd-buannachaidh na Gàidhealtachd bho Mhòd Nàiseanta Rìoghail 2022:

Bagpipes B Grade Players Ceòl Beag1stAngus MacPhee, Inbhir Nis 
Accordion Under 192ndAnndra Cuimeanach, Àrd-sgoil Gheàrrloch 
Accordion Contemporary Under 191stAnndra Cuimeanach, Àrd-sgoil Gheàrrloch 
Fiddle Under 133rdHannah Robertson, Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich 
Fiddle Under 193rdAlasdair Iain MacAoidh, Àrd-sgoil Àird nam Murchan 
Bagpipes ground of Pìobaireachd Under 161stSeonaidh Forrest, Àrd-sgoil Phort Rìgh 
Bagpipes Pìobaireachd 16-182ndLaura Robertson, An Gearasdan 
Chanter Air Under 132ndAlasdair MacLeòid, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis 
Solo Traditional Singing Learner Mixed 16-182ndChloe Curtis, Àrd-sgoil Àird nam Murchan 
Solo Singing Learner Girls 11-121stIsla McKechnie, Còisir Òg Loch Àlainn 
Solo Traditional Singing Learner Mixed Under 132ndIsla McKechnie, Còisir Òg Loch Àlainn 
Solo Singing Learner Girls 13-151stLayla Orr-MacIntyre, Còisir Òg Loch Àlainn 
Poetry Recitation Learner Mixed P6&72ndKara MacIntyre, Còisir Òg Loch Àlainn 
Poetry Recitation Learner Mixed 11-122ndIsla MacKechnie, Còisir Òg Loch Àlainn 
Solo Singing Learner Mixed P6-71stKara MacIntyre, Còisir Òg Loch Àlainn 
Solo Traditional Singing Fluent Boys 16-181stAnndra Uisdean Cuimeanach, Àrd-sgoil Gheàrrloch 
Solo Traditional Singing Fluent Girls 16-182ndLaura Robertson, An Gearasdan 
Choral Unison Fluent Under 131stCòisir na h-Òige 
Choral Puirt-à-Beul Fluent Under 132ndCòisir na h-Òige 
Solo Traditional Singing Boys Under 131stFionnlagh Macmhaoilein, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis3rdJonathan Dòmhnallach, Bun-sgoil Stafainn 
Solo Traditional Singing Fluent Girls Under 111stFiona McGill, Bun-sgoil Baile Ùr an t-Slèibh 
Precenting a Psalm Open Under 131stJonathan Dòmhnallach, An t-Eilean Sgitheanach2ndCalum Alasdair Rothach, An t-Eilean Sgitheanach 
Solo Singing Open Girls 16-181stLaura Robertson, An Gearasdan 
Cogadh nan Còmhlan (Battle of the Bands) Under 192ndÀrd-sgoil Àird nam Murchan 
Solo Singing Fluent Boys 11-121stIain MacLeòid, Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis2ndDavid Rodgers, Àrd-sgoil Loch Abar 
Solo Singing Fluent Girls 11-121stSophie Stiubhart, Acadamaidh Inbhir Pheofharain2ndHannah Robertson, Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich 
Solo Traditional Singing Fluent Boys 13-151stAlasdair Iain MacAoidh, Àrd-sgoil Àird nam Murchan 
Solo Singing Fluent Girls P72ndAisling Flavin, Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar 
Solo Singing Fluent Boys P73rdPeter Mackinnon, Bun-sgoil an Ath Leathainn 
Solo Singing Fluent Boys P31stRuaraidh MacLeòid, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis 
Solo Singing Fluent Boys P22ndAlfie Bruce Stirton, Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar3rdKeir Simpson, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis 
Storytelling Open Mixed 5-82ndAinsley Gilmour, Bun-sgoil Chnoc na Creige3rdMuireann Beck, Bun-sgoil Mhalaig 
Storytelling Open Mixed 9-101stJonathan Dòmhnallach, Bun-sgoil Stafainn 
Storytelling Open Mixed 11-123rdHannah Robertson, Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich 
Solo Singing Fluent Girls P61stCarys Rodgers, Bun-sgoil Ghàidhilg Loch Abar 
Solo Singing Fluent Boys P61stFionnlagh Macmhaoilein, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis2ndJonathan Domhnallach, Bun-sgoil Stafainn3rdAlasdair MacLeòid, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis 
Solo Singing Fluent Girls P31stErin Cait MacLeod, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis2ndAlyth Nicmhaoilein, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis 
Solo Singing Fluent Boys P53rdJack Livings, Bun-sgoil Chnoc na Creige 
Solo Singing Ladies Gold Medal Qualifier1stSaffron Hanvidge, Inbhir Nis 
Ladies Gold Medal Final1stAnnie Catriona MacDonald, Lunnain3rdSaffron Hanvidge, Inbhir Nis 
Òran Mòr Ladies Gold Medal Qualifier2ndAnnie Catriona MacDonald, Lunnain 
Mens Gold Medal Final2ndIain MacCarmaig, Port Rìgh 
Poetry Recitation Fluent Mixed 11-122ndCalum Alasdair Rothach, Àrd-sgoil Phort Rìgh3rdHannah Robertson, Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich 
Solo Singing Mens Gold Medal Qualifier2ndIain MacCarmaig, Port Rìgh 
Òran Mòr Mens Gold Medal Qualifier2ndIain MacCarmaig, Port Rìgh 
Clàrsach Elementary Grade 12ndEilidh Smartt, Bun-sgoil Taobh na Pàirce3rdHunter Williams, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
Alexandra Emma Brandt, Bun-sgoil Taobh na Pàirce
 
Clàrsach Self-accompaniment Mixed Ablility2ndEilidh Smartt, Bun-sgoil Taobh na Pàirce 
Poetry Recitation Fluent Mixed P22ndEubh Martin-Lemons, Bun-sgoil Mhalaig 
Poetry Recitation Fluent Mixed P41stSam Mackinnon, Bun-sgoil an Àth Leathainn 
Poetry Recitation Fluent Mixed P61stJonathan Dòmhnallach, Sgoil Stafainn2ndAlasdair MacLeòid, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis3rdMaisie Neil, Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar 
Poetry Recitation Fluent Mixed P31stRuaraidh MacLeòid, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis3rdAlyth Nicmhaoilein, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis 
Open – Accompanied Choir2ndCòisir Ghàidhlig Inbhir Pheofharain 
Solo Singing Ladies Traditional Gold Medal Qualifier1stClaire Frances NicNìll, Loch Abar 
Solo Singing Mixed Oban Times Gold Medal1stEilidh Davies, Inbhir Nis 

Council congratulates Highland winners of Royal National Mòd 2022

The Chair of Highland Council’s Gaelic Committee extends his congratulations to the many participants and Highland winners at their competitions in the Royal National Mòd in Perth.

Almost 70 awards were attained by Highland competitors including 27 first, 29 second and 13 third prize winners.

Gaelic Committee Chair Cllr Calum Munro said:

“A huge congratulations to all the competitors at the Royal National Mòd and to the winners of both the adult and children’s categories.

“All their hard work and practise has produced impressive results and it fills me with great pride and joy to see this excellence in the Gaelic community.

“A special congratulations also go to Gold Medal Winner, Annie Catrìona MacDonald originally from Skye who entered from London.

‘Educated through Gaelic Medium at Sgoil Stafainn and then Portree High School, she is currently studying in London.”

Chair of the Council’s Education Committee Cllr John Finlayson added:

“I would like to thank all the parents and teachers who supported the many Highland schools who took part and congratulate the winning schools representing Highland.”

The Highland winners of the Royal National Mòd 2022 are listed above.

- Advertisement -
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_imgspot_img