3.7 C
Inverness
Thursday, February 29, 2024

BBC ALBA Announces its Festive Schedule – The Perfect Recipe for a Magical Christmas

- Advertisement -

Enjoy a fabulous offering of festive programmes with love from BBC ALBA.

From must-see dramas and nostalgic documentaries to live music and, of course, plenty of festive fun, BBC ALBA is the perfect place to be this Christmas.

Some magical treats await on Christmas Eve starting with Clò Beag Chirsty Bella which tells the tale of a little girl from Harris who wants to produce her own tweed.

There’s nostalgia aplenty in Oidhche Gun Tàmh | Lewisian Nights which delves into the music scene in Lewis.

From the halcyon days of the 1960s to the present day, local musician Iain “Spanish” Mackay takes a fond look over the years and wonders what the future holds.

Bringing Christmas Eve to a close, an Alleluia! Christmas special from the magical

Coats Paisley features a selection of much-loved carols, seasonal hymns and personal reflections presented by Iain MacKinnon.

Spend Christmas Day with Padruig MacCuinn (Gàrradh Phàdruig) and Coinneach Macleod (aka The Hebridean Baker) at their family hut on the Isle of Seil in Nollaig sa Bhothaig.

Peter MacQueen, his partner Coinneach MacLeod and their Westie Seòras celebrate Christmas at the family hut in Argyll in ‘Nollaig sa Bhothaig’.

With help from their guests and Seòras, the faithful Westie, Pàdruig and Coinneach transform their simple hut into a sparkling winter wonderland – the perfect location for a traditional Christmas of mistletoe and wine, music and song, love and laughter.

Also featuring on Christmas day is Dad Sam Bith (Every Dad) – a heart-warming story of an imaginative boy – Mason – who, curious about his absent father, manages to find three very different dads.

10-year-old Alanna, a fashion model from the Isle of Barra.

From the make believe to the very real, Barraigh gu Barcelona lifts the lid on the life of 10-year-old Alanna, a fashion model from the Isle of Barra who is in high demand for some of Europe’s biggest clothing brands.

Boxing Day brings another magical children’s programme in animation Yoyo & The Little Auk – accompanied by a beautiful score from the Royal Scottish National Orchestra, it tells the tale of a little auk that gets separated from its flock.

Kirsty MacDonald makes an incredible trip to Uummannaq in Greenland.

Beautifully-shot documentaries Dùthchas and Greenland – Sgeul Isobel Wylie Hutchison transport viewers to different places and times.

Dùthchas uses previously unseen archive footage from the ‘60s and ‘70s set to a specially-composed soundtrack by Donald Shaw to tell the poignant and emotive story of migration and cultural loss in the island of Berneray.

Greenland – Sgeul Isobel Wylie Hutchison spreads its wings further as Kirsty MacDonald follows in the footsteps of her pioneering Scottish adventurer relative Isobel Wylie Hutchison.

From Scotland to Uummannaq in Greenland, Kirsty meets people whose relatives were photographed by Isobel in the 1920s.

On Hogmanay Deilbh Dr Hay explores another pictorial legacy, this time that of Dr John Hay from Uig on the Isle of Lewis; there’s more fabulous archive to be seen in a celebration of 25 years of the HebCelt Festival and OMC! returns with a brilliant new comedy series.

BBC ALBA’s cèilidh, hosted by Cathy MacDonald and Niall Iain Macdonald, will bring in the new year in the company of a brilliant array of musicians and guests in Mallaig.

The music continues with Barrowland Roar as the likes of Gun, Amy MacDonald and Travis talk about their experiences of the famous venue on New Year’s Day.

And 2023 continues in dramatic fashion as a fresh, new six part drama series An Clò Mòr premieres. 

From mysterious arrivals to illicit love affairs and a family on the brink of collapse, An Clò Mòr promises super-charged, tension-filled moments.

And we hear about what is was really like in, Trusadh: Muinntir a’ Mhuilinn/Mill Yarns – where ex-mill workers reunite to reminisce about this important island industry.

The BBC ALBA festive schedule also features a powerful documentary Mise is ADHD; a celebration of Aonghas Dubh MacNeacail in his 80th year and a host of kids programmes such as Ernest and Celestine, Father Frismas and The Smeds and the Smoos.

For more information please refer to the full BBC ALBA festive schedule here.

Clàr Nollaig BBC ALBA – dè chòrr a dh’iarradh tu!

Prògraman Nollaig sgoinneil le gaol bho BBC ALBA.

Bho dràma ùr agus prògraman aithriseach drùidhte le cianalas gu ceòl beò agus pailteas fealla-dhà na Nollaig, chan urrainnear a bhith ann an cuideachd nas fheàrr na BBC ALBA!

Bidh an Oidhche ron Nollaig a’ tòiseachadh le Clò Beag Chirsty Bella a tha ag innse sgeulachd nighean bheag às na Hearadh a tha airson a’ chlò aice fhèin fhighe.

Tha cuimhneachain sònraichte ann an Oidhche Gun Tàmh | Lewisian Nights a tha a’ toirt sùil air saoghal a’ chiùil ann an Leòdhas. Bho làithean dòigheil nan 1960an chun an latha an-diugh, tha an neach-ciùil ionadail Iain “Spanish” MacAoidh a’ gabhail cuairt tro na bliadhnaichean agus a’ cnuasachadh mu dè a tha ri thighinn.

A’ toirt an Oidhche ron Nollaig gu crìch tha Alleluia!, le prògram sònraichte na Nollaig bho Coats Pàislig, a’ nochdadh taghadh de laoidhean, laoidhean ràitheil agus cnuasachadh pearsanta air a lìbhrigeadh le Iain MacFhionghain.

Cuir seachad Là na Nollaig còmhla ri Pàdruig MacCuinn (Gàrradh Phàdruig) agus Coinneach MacLeòid aig bothan an teaghlaich air Eilean Saoil ann an Nollaig sa Bhothaig.

Le cuideachadh bho na h-aoighean aca agus Seòras, tha Pàdruig agus Coinneach a’ toirt cruth atharrachadh air a’ bhothan gu bhith mar àite iongantach geamhraidh – sàr shuidheachadh airson Nollaig thraidiseanta le mistletoe is fìon, ceòl is òrain, gaol is gàire.

Cuideachd air Là na Nollaig tha Dad Sam Bith (Every Dad) – sgeulachd bhlàth mu bhalach beag le mac-meanmna mòr.  Tha Mason a’ gabhail iongnadh càite a bheil athair, agus tha e a’ lorg trì athraichean gu tur eadar-dhealaichte.

Tha sgeul beatha fhìor air a thaisbeanadh ann am Barraigh gu Barcelona.  Tha Alanna, aois 10, à Eilean Bharraigh na modail air a bheil fèill mhòr aig cuid de na suaicheantasan aodaich as motha san Roinn Eòrpa.

Là an dèidh na Nollaig, gheibhear prògram draoidheil chloinne ann an cruth dealbh-beò, Yoyo & The Little Auk a tha ag innse sgeulachd mu auk beag a tha dealaichte bhon treud aige.  Tha taic ciùil àlainn na chois bho Orcastra Nàiseanta Rìoghail na h-Alba.

Tha prògraman aithriseach brèagha Dùthchas agus Greenland: Sgeul Isobel Wylie Hutchison a’ toirt an luchd-amhairc gu diofar àiteachan agus amannan.

Tha Dùthchas a’ cleachdadh tasglann film nach fhacas roimhe bho na 60an is 70an a chaidh a chur ri ceòl sònraichte bho Dhòmhnall Seathach gus sgeulachd drùidhteach imrich is call cultarach Eilean Bheàrnaraigh innse.

Tha ar sgiathan a’ sgaoileadh nas fhaide air falbh ann an Greenland – Sgeul Isobel Wylie Hutchison le Curstaidh NicDhòmhnaill a’ leantainn ceuman an iomairtiche Albannach a tha càirdeach dhi, Isobel Wylie Hutchison. Bho Alba gu Uummannaq ann an Graonlainn, bidh Ciorstaidh a’ coinneachadh ri daoine a bha càirdeach riuthasan a nochd ann an deilbh a thog Iseabail anns na 1920an.

Air Oidhche Challainn tha Deilbh Dr Hay a’ taisbeanadh dìleab dhealbhach eile, an turas seo aig an Dr Iain Hay à Ùig ann an Eilean Leòdhais; às dèidh sin chithear tasglann ciùil sgoinneil a’ comharrachadh 25 bliadhna de dh’Fhèis HebCelt agus a’ ruith suas chun a’ chèilidh mhòr tha OMC! air ais le sreath ùr comadaidh sgoinneil.

Bheir cèilidh BBC ALBA, le Cathy NicDhòmhnaill agus Niall Iain Dòmhnallach, a’ Bhliadhn’ Ùr a-steach ann an cuideachd sàr luchd-ciùil agus aoighean a bhios cruinn ann am Malaig.

Air Latha na Bliadhn’ Ùire, tha an ceòl a’ leantainn le Barrowland Roar agus leithid Gun, Amy NicDhòmhnaill agus Travis a’ bruidhinn air na cuimhneachan aca air an ionad ainmeil.

Tha 2023 a’ leantainn le cùisean ùra, leis an t-sreath dhràma ùr sia-phàirteach An Clò Mòr a’ nochdadh airson a’ chiad uair. Bho shrainnsearan dalma gu gaol dìomhair agus teaghlach a tha an ìmpis tuiteam às a chèile, tha an dràma ùr seo loma làn thachartasan toinnte is buadhmhor.

Agus cluinnidh sinn cò ris a bha e coltach ann an da-rìribh ann an Trusadh: Muinntir a’ Mhuilinn – far am bi luchd-obrach nam muilnean a’ tighinn còmhla a-rithist gus cuimhneachadh air a’ ghnìomhachas chudromach eileanach seo.

Cuideachd anns a’ chlàr aig BBC ALBA tha prògram aithriseach cumhachdach Mise is ADHD; prògram sònraichte le Aonghas Dubh MacNeacail a ràinig aois 80 am-bliadhna; agus tha pailteas phrògraman chloinne ann leithid Ernest agus Celestine, Father Frismas agus The Smeds and the Smoos.

Airson tuilleadh fiosrachaidh thoiribh sùil air clàr Nollaig BBC ALBA an seo.

- Advertisement -
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_imgspot_img