7.6 C
Inverness
Wednesday, April 24, 2024

CLÀRAIDHEAN ÙRA AIR AM FOILLSEACHADH TRO FHUARAN

- Advertisement -

Airson Seachdain na Gàidhlig a chomharrachadh, chaidh deich òrain Ghàidhlig a bharrachd a chur ris a’ ghoireas air-loidhne, Fuaran, pròiseact dualchais a stèidhich Fèisean nan Gàidheal bho chionn beagan bhliadhnaichean gus ginealach ùr de sheinneadairean agus luchd-labhairt na Gàidhlig a bhrosnachadh òrain Ghàidhlig nan sgìrean aca fhèin a rannsachadh agus a chruinneachadh.   

Ghabh sianar eadar 16 agus 25 bliadhna a dh’aois pàirt anns a’ cheathramh sreath den phròiseact. 

Chuir iad 10 clàraidhean air dòigh a tha a-nise nam pàirt de stòras sa bheil còrr is 100 òran a tha na ghoireas luachmhor do na Fèisean ionadail agus do dhuine sam bith le ùidh ann an òrain Ghàidhlig. 

‘S iad Shannon NicIlleathain (Muile), Mirren Ward (Glaschu), Iris NicLeòid (Dùn Èideann), Caitlin Yule (Comar nan Allt), Aileas NicLeòid (An t-Eilean Sgitheanach) agus Eilidh Nic a’ Phì (Inbhir Nis) a rinn an rannsachadh agus a ghabh na h-òrain.

Rinn na seinneadairean rannsachadh anns na coimhearsnachdan aca fhèin gus barrachd fhaighinn a-mach mu sgeul nan òran. 

Thairis air sia mìosan, fhuair iad cothrom sgilean a thogail bho eòlaichean a leithid Màiri NicPhàidein, Ceitlin Lilidh agus Gillebrìde MacIlleMhaoil a bha feumail dhaibh an cuid rannsachaidh a dhèanamh.

A thuilleadh air sin fhuair iad taic leantainneach bho Jo NicDhòmhnaill leis na h-òrain a thagh iad agus chuidich Deirdre Ghreumach an ullachadh airson clàradh. 

Chaidh na clàraidhean a dhèanamh le Barry MacIlleRuaidh nuair a chruinnich na seinneadairean ann an Cromba san Lùnastal.  

Thairis air deireadh-sheachdain san t-Seann Taigh-grùdaidh aig Urras Ealain Chrombaidh, ghabh na seinneadairean pàirt ann am bùithtean-obrach le Julie Fowlis, Eamon Doorley agus Eòghann MacEunraig.  Chuala iad bho chàch a chèile mun rannsachadh a rinn iad agus bha cothrom aca seinn còmhla. 

Ro dheireadh na bliadhna chaidh bhideothan de na h-òrain a chlàradh le Iain MacDiarmid san Ubiquitous Chip ann an Glaschu agus bha iad air an deasachadh an uair sin le Zoe Patterson NicAonghais.

Dh’innis Eilidh Nic a’ Phì mun eòlas a fhuair ise:

“Chòrd e rium a bhith an sàs ann am Fuaran am-bliadhna leis gun tug e dhomh cothrom rannsachadh a dhèanamh agus òrain a lorg, nach bithinn air fhaighinn às aonais.”

Thuirt Oifigear Leasachaidh Fèisean nan Gàidheal, Abi NicIlleRuaidh, a bha stìùireadh a’ phròiseict:

“Bha e na thlachd obair a dhèanamh air Fuaran le buidheann cho snog. 

“Chòrd e rium gu mòr mar a thàinig an rannsachadh aca ri chèile beag air bheag thairis air na mìosan agus bha fìor dheagh dheireadh-sheachdain cruthachail againn ann an Cromba san Lùnastal an-uiridh. 

“Tha mi cho toilichte na bhideothan fhaicinn air-loidhne a-nise agus tha mi an dòchas gu bheil na seinneadairean air leth pròiseil às na rinn iad!”

“Tha Fèisean nan Gàidheal gu mòr an comain gach seinneadair a ghabh pàirt ann am Fuaran ann an 2023. 

“Bidh na h-òrain a chlàraich iad agus am fiosrachadh nan cois a’ cur gu mòr ri tasglann Fuaran. 

“Tha sinn cuideachd taingeil do Bhòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail airson an cuid maoineachaidh a thug dhuinn an cothrom Fuaran a chur air dòigh.”

Thuirt Ealasaid Dhòmhnallach, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig:

“Tha pròiseactan leithid Fuaran air leth cudromach do chultar na Gàidhlig. 

“Tha e deatamach gum bi daoine òga air am brosnachadh gu bhith ag ionnsachadh mu òrain agus ceòl Gàidhlig, gu h-àraidh òrain a chaidh a sgrìobhadh sna coimhearsnachdan aca fhèin agus mu na h-àiteachan mun cuairt orra.

“Tha e na fìor deagh bhuannachd gun tèid clàradh a dhèanamh air na h-òrain cuideachd, a’ toirt cothrom dhuinn uile èisteachd riutha.”

Tha na clàraidhean ri fhaotainn an aig www.feisean.org/fuaran

Bidh Fèisean nan Gàidheal a’ gabhail iarrtasan airson Fuaran 2024 a dh’aithghearr. 

Cumaibh sùil air ar làrach-lìn agus meadhanan-sòisealta airson barrachd fiosrachaidh.

NEW RECORDINGS OF GAELIC SONGS PUBLISHED THROUGH FUARAN

Published to coincide with Seachdain na Gàidhlig (World Gaelic Week), ten new recordings of Gaelic songs have been added to the Fuaran project, established by Fèisean nan Gàidheal to encourage a new generation of Gaelic speakers and singers to actively engage in the research and collection of Gaelic songs in their local area. 

Six young people aged between 16 and 25 took part in the fourth series of Fuaran in 2023 and the new recordings have been added to the Fuaran archive which now consists of more than 100 songs, a valuable resource for local Fèisean and anyone interested in Gaelic song. 

The participants were Shannon MacLean (Mull), Mirren Ward (Glasgow), Iris MacLeod (Edinburgh), Caitlin Yule (Cumbernauld), Aileas MacLeod (Isle of Skye), and Eilidh MacPhee (Inverness). 

The participants carried out research in their own communities to find out more about the stories of the songs. 

Over six months they had the opportunity to learn about the necessary skills for researching Gaelic song from experts such as Màiri MacFadyen, Ceitlin Lilidh and Gillebrìde MacMillan. 

They had help throughout the project with the songs they had identified from Jo MacDonald and also Deirdre Graham, who assisted in preparations for recording. 

The songs were recorded by Barry Reid at the Old Brewery run by Cromarty Arts Trust. 

Over a weekend the singers attended workshops with Julie Fowlis, Eamon Doorley and Ewen Henderson and had the chance to share their research with each other and have a sing together as well. 

The videos for each song were recorded by John McDiarmid at the Ubiquitous Chip in Glasgow and were then edited by Zoe Patterson MacInnes. 

Eilidh MacPhee said of the experience:

“I enjoyed taking part in Fuaran this year because it gave me the opportunity to research and find new songs which I wouldn’t have done otherwise.”

Fèisean nan Gàidheal’s Development Officer, Abi Reid, who managed the project said:

“It was a pleasure to work on the Fuaran project with such a lovely group. 

“It was enjoyable to see their research come together over the months and we had a great, creative weekend in Cromarty last August.  

“I’m really happy the videos are now online and hope the singers are feeling extremely proud of their achievements!”

“Fèisean nan Gàidheal is very grateful to each singer who took part in Fuaran in 2023 and the songs that they found and the information that they researched will contribute greatly to the Fuaran archive. 

“We would also like to thank Bòrd na Gàidhlig and Creative Scotland for funding to support the project.”

Ealasaid MacDonald, Ceannard (CEO), Bòrd na Gàidhlig, said:

“Projects like Fuaran are very important to Gaelic culture. 

“It’s vital that young people are encouraged to engage with and learn about Gaelic songs and music, especially songs written in and about their own communities and the places around them. 

“The fact they are then recorded and published for the rest of us to enjoy is a wonderful bonus.”

The recordings can be found at www.feisean.org/fuaran

Fèisean nan Gàidheal will soon be accepting applications for Fuaran 2024 so keep an eye on their website and social media pages for more information.

- Advertisement -
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_imgspot_img